ਅਲਵਿਦਾ, ਹਾਕੀ ਲੈਜੰਡ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ

193

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :-

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 36 ਸੈਕਟਰ ਸਥਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਸਕਾਰ 25 ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਹ ਹਨ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਦੀ ਅੰਤਮ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾ।