ਕਵਿਤਾ: ਦੁੱਖ/- ਸਿਮਰਨ ਸੇਤੀਆ & ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਲਮ ਤੋਂ

301

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ,
ਕਿਉਂ ? ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰੱਬਾ ,

ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵਾਂ,
ਸਭ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਦੁੱਖ ਲੱਭਾਂ|

ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਰਹੀਏ ,
ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਹਾਸੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਚ ,

ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖੀ ,
ਰੱਬਾ ਲਿਖੀ ਜਰੂਰ ਹੋ ਹਨੇਰੇ ‘ਚ |

ਸਿਮਰਨ ਸੇਤੀਆ
ਅਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ