ਕਵਿਤਾ:- ਵਾਤਾਵਰਣ

1786

ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਚਲਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆ ਨੂੰ
ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਵਾ ਪਾਣੀ  ਜ਼ਹਿਰੀ !

ਕੀ ਬਚੂਗਾ ਤੇਰੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾ ਨੂੰ
ਕੁਖਾ ਬਾਂਝ ਓੁਲਾਦ ਜੰਮੇਗਾ ਗੂੰਗੀ  ਬਹਿਰੀ !

ਲਾਕੇ ਅੱਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਫੂਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ
ਮਾਰਕੇ ਮਿਤਰ ਕੀੜੇ ਬਣਿਆ ਖੁਦ ਦਾ ਵੈਰੀ !

ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਧਰਤੀ ਦਾ
ਪਾਣੀ  ਲਾਓੁਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾਰੀ ਦਾ ਨਹਿਰੀ!

ਲੇਕੇ ਲੋਨ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਘਰ ਹੀ ਭਰ ਲਿਆ ਏ
ਛੱਡੀ ਕਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੱਲੀ ਕਹਿਰੀ!

ਤੁੰਦ ਵਰਗੇ ਛੱਪੜ ਭਰਤੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਨਾਲ ਤੂੰ
ਹੱਥੀਂ ਮਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਲਿਆ ਤੂੰ ਅਪਣੇ  ਪੈਰੀਂ !

ਸੋਚੀ ਗਲ ਤੇਰੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਲ  ਪਓੁ
ਲਿਖਦੇ ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਗਲ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨਹਿਰੀ!

ਬਲਵੀਰ ਸੋਚੀ

9417326529