ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਨੇ ਘੇਰਿਆ, ਵੇਖੋ ਫੋਟੋਆਂ

655